Corona

De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Ten tijde van de coronapandemie heeft de GGD een belangrijke rol in het bestrijden en beteugelen van het virus. Daarnaast doet de GGD ook (extra) onderzoek rondom de virusuitbraak. Zo monitort de GGD de verspreiding van het virus in de regio. Ook doet de GGD onderzoek naar de impact van corona op het welbevinden van de bevolking. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor het verstrekken van adviezen aan burgers en gemeenten.

Gedurende de coronapandemie zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd:

Coronapeilingen GGD NOG

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Hoe beleven de inwoners de maatregelen? Zien we een toename in eenzaamheid? Hoe staat het met de veerkracht onder de bevolking? Wordt er meer saamhorigheid ervaren? Is er behoefte aan extra hulp of ondersteuning? GGD NOG heeft dit in 2020 en 2021 onderzocht aan de hand van twee coronapeilingen onder de jeugd en acht peilingen onder volwassenen.

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

De GGD’en in Nederland, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum vormen samen het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR). Dit netwerk voert de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 uit, waarmee de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid in kaart worden gebracht. Het onderzoek duurt 5 jaar (2021-2025) en krijgt subsidie van ZonMw (namens het ministerie van VWS).

Het doel van dit onderzoek is om te zorgen voor goede informatie over de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en het geluk van de bevolking. Daarmee adviseert en ondersteunt het Netwerk GOR beleidsmakers en professionals bij het maken van beleid. Hierdoor kunnen zij een passend aanbod van zorg en ondersteuning opzetten. Daarmee kunnen negatieve gezondheidseffecten beperkt worden. Ook geven de resultaten inzicht in risico’s en kwetsbaarheden die ook los van deze crisis aandacht verdienen.

Mentale en fysieke impact van een coronabesmetting

In eerdere onderzoeken werd geen onderscheid gemaakt in ernst van COVID-19 klachten. Om deze reden is in 2020 een samenwerking opgestart vanuit GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden en Rijnstate. In dit onderzoek wordt gekeken naar het verloop van de mentale en fysieke gezondheid na een COVID-19 besmetting, en welke rol de ernst van de besmetting (wel of geen ziekenhuisopname) hierin speelt. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de korte en lange termijn impact op de fysieke en mentale gezondheid. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat voor de groepen mensen in de regio’s die hieraan behoefte hebben een passend ondersteuningsaanbod gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld in het PSH (psychosociale hulp)-proces.

Contactpersonen

Caroline Timmerman, email: [email protected]Epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland

Lobke Kuijs, email: [email protected]Epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland