Gezond en duurzaam voedingsgedrag van scholieren

Op veel verschillende manieren wordt bijgedragen aan het bevorderen van gezond en duurzaam voedingsgedrag van kinderen op de basisschool. Onlangs is ook gestart met onderzoek onder middelbare scholieren. Met dit onderzoek zoeken we aangrijpingspunten om het voedingsgedrag positief te beïnvloeden.

Vanuit de werkplaats zijn we bij veel onderzoeken betrokken. Onze bijdrage varieert hierin. Soms vindt het onderzoek plaats op scholen in onze gemeenten, soms zijn we zelf verantwoordelijk voor het onderzoek of hebben we een rol in de uitvoering.

Gezond én duurzaam eetgedrag van middelbare scholieren

In september 2020 is gestart met onderzoek naar gezond en duurzaam eetgedrag van middelbare scholieren. Thema’s als gezondheid en duurzaamheid winnen steeds meer terrein binnen het onderwijs. Het project start met het in kaart brengen van motiverende factoren en barrières van de combinatie van gezond én duurzaam eetgedrag bij adolescenten. Als eerste wordt gestart met onderzoek onder experts waarna de scholieren zelf worden bevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in belangrijke determinanten van gezond en duurzaam eetgedrag onder adolescenten en een richting te geven aan verder interventieonderzoek.

Contactpersonen: Anouk Mesch, email: [email protected]; Sanne Raghoebar, email: [email protected]

Evaluatie Gezonde Schoolaanpak

Bevordert de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak, gesubsidieerd door ZonMw. Het onderzoek is in 2019 van start gegaan en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD’en, de Universiteit van Maastricht, de Academische Werkplaatsen Limburg, AGORA en Amphi, en TNO. De komende vier jaar gaat het onderzoeksteam het effect van de Gezonde School-aanpak op gezondheid, leefstijl, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen nader onderzoeken. Daarnaast kijken we naar hoe scholen de Gezonde School-aanpak uitvoeren. Sommige scholen zijn heel enthousiast, anderen veel terughoudender. We onderzoeken ook hoe de begeleiding vanuit de GGD verloopt.

Gezonde School is een landelijk programma dat via het onderwijs een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd stimuleert. De samenwerking tussen alle partners wordt geleid door het RIVM Centrum Gezond Leven. Het programma vormt een aanvulling op de reguliere ondersteuning door de GGD. Met het programma Gezonde School ontvangen scholen extra geld, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een GSA-kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden en Relaties en seksualiteit. Meer dan 1500 scholen hebben hier al gebruik van gemaakt.

Contactpersoon: Jeanette Lezwijn, email: [email protected]

Evaluatie EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 is de evaluatie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, al dan niet in combinatie met Smaaklessen, uitgevoerd op 37 basisscholen in Nederland. Het effect op het kennisniveau en de groente- en fruitconsumptie is hierbij onderzocht. Daarnaast is gekeken wat de invloed is van het huidige voedingsbeleid op school en het gezondheidsbevorderend gedrag van ouders/verzorgers op het effect van de programma’s. De resultaten van deze studie zijn te vinden op deze site en infographic. Deze evaluatie maakt deel uit van een groter promotieonderzoek naar effectieve componenten van voedseleducatieprogramma’s.

Contactpersoon: Angeliek Verdonschot, email: [email protected]

Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

Het doel van het onderzoeksproject “Groente en fruit op school, vanzelfsprekend” was om een bewezen effectieve aanpak te ontwikkelen voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te vergroten, om zo de groente- en fruitconsumptie van kinderen te stimuleren. De resultaten van deze studie zijn te vinden op deze site.

Contactpersoon: Gertrude Zeinstra, email: [email protected]