Samen in beweging met kwetsbare inwoners

Kwetsbare inwoners zoals ouderen, mensen met psychosociale problemen, of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Bijvoorbeeld rond gezondheid, mobiliteit en sociale contacten. Het doel van dit project is om deze groepen te stimuleren om te participeren in de lokale gemeenschap, en op deze manier mee te doen in de samenleving. Hiervoor is goede afstemming nodig tussen partijen die een rol spelen bij de ondersteuning, begeleiding, zorg- en hulpverlening. Dit vraagt een integrale aanpak van gemeentelijk beleid.

Het project

‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’ is een integrale aanpak om kwetsbare inwoners te stimuleren om mee te doen en in beweging te komen. Zorg-, welzijn- en sportprofessionals, gemeenten en inwoners werken samen aan de ontwikkeling van een goede praktijk om inwoners in beweging -letterlijk en sociaal bewegen - te krijgen met als doel het verhogen van ervaren welzijn en gezondheid. Op bovenregionaal niveau werken samen: gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland, Werkplaats Sociaal Domein van Hogeschool Viaa en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw vanuit het programma ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ en hier vind je de presentatie van het project voor ZonMw.

Fasen

Het project omvat twee fasen. In de eerste fase is gewerkt aan een plan van aanpak waarvoor tussen oktober 2018-2019 interviews met professionals, vrijwilligers en inwoners hebben plaatsgevonden in zes gemeenten. Daarin is opgehaald wat het bestaande beweegaanbod is, hoe de samenwerking is tussen de domeinen en hoe de kwetsbare inwoner te bereiken zijn. De GGD’en analyseerden bestaand beleid en data. In bijeenkomsten is vervolgens met de betrokkenen verder besproken welke activiteiten nodig zijn. Vanaf februari 2020 is de uitvoering van fase 2 begonnen. Hoewel gehinderd door corona zijn er goede stappen gezet in de samenwerking en in de voorbereiding op de projectactiviteiten. Een centrale activiteit in elke gemeente is Welzijn op Recept.

Samenwerking

Via het brede samenwerkingsverband van de (Academische) Werkplaatsen Sociaal Domein en Publieke Gezondheid in Overijssel en Gelderland, gemeenten en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen gaan ontwikkeling, uitvoering en onderzoek hand in hand. Via gemeentelijke en bovenregionale leernetwerkbijeenkomsten verspreidt het project de praktijkervaringen  en resultaten van onderzoek en leren de deelnemers van elkaars. Dit zorgt voor continue kwaliteitsverbetering wat weer bijdraagt aan het overstijgende doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving.

Lees meer

  • Stouten-Hanekamp M., Velvis A., van Garderen M., Jansen-van Vilsteren M., Izeboud C., Duijzer G. (2020). Samen in Beweging met kwetsbare inwoners. Inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om ‘in beweging’ te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk. Tussenrapportage.
  • Stouten-Hanekamp M. (2021). Samen in beweging met kwetsbare inwoners - Opbrengsten fase 1. Factsheet.
  • Stouten-Hanekamp M., Lassche-Scheffer J., Velvis A., Veening M., Teekman C., Jager-Vreugdenhil M., Duijzer G. (2023). Samen in Beweging met kwetsbare inwoners. Slotrapportage van het vierjarige project in de gemeenten Kampen, Hardenberg, Oost Gelre, Steenwijkerland, Winterswijk en
    Zwartewaterland. Slotrapportage.

 

 

 

 

 

Contactpersonen

Joyce Dieleman, email: [email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland

Siebren Groen, email: siebren.groe[email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering GGD IJsselland